Inloggen Registreren    
Dienstverlening » Statuten voor uw koor  

De KCZB heeft met een notaris te Voorschoten een tarief afpraak gemaakt voor het passeren van statuten. Dit tarief wordt uitsluitend toegepast voor de bij de KCZB aangesloten koren. Bovendien dienen de statuten (min of meer conform) de model statuten van de KCZB te worden opgesteld.

Om informatie inzake de vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid, en/of de stichting te downloaden klik hier.

Vereniging
Het recht om een vereniging op te richten, is een grondrecht dat in de Grondwet is vastgelegd: het recht van vereniging en vergadering dat alle ingezetenen hebben. En zoals iedereen weet, wordt er in ons land graag en veel gebruik gemaakt van deze vrijheid om verenigingen op te richten.
Als een aantal personen een gemeenschappelijk doel heeft, kunnen zij zich samen richten op dat doel door in verenigingsverband samen te werken. Zo is de beoefening van de zangkunst het bij u allen ongetwijfeld welbekende en geliefde doel, waarom zangliefhebbers besluiten om een koor op te richten.
Een officiële handeling is daarvoor niet eens vereist; zodra een aantal personen samenkomt om met elkaar te zingen en zo een koor te vormen, is er eigenlijk al sprake van een vereniging.

Rechtspersoon
De wettelijke regels voor verenigingen zijn neergelegd in Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat in juli 1976 in werking is getreden. Volgens dit nieuwe verenigingsrecht ontstaat een vereniging als meerdere personen - tenminste twee - een rechtspersoon tot stand brengen, waarin zij volgens bepaalde regels en een door hen gesteld doel, willen samenwerken.
De nieuwe wetgeving kent aan alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe. Er wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid (rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging bepaalde rechten heeft, die ook aan de burger zijn toegekend).

Rechtsbevoegdheid
Volledige rechtsbevoegdheid hebben alleen die verenigingen, waarvan de statuten in een notariële akte zijn opgenomen. Daarvoor kan men al direkt bij de oprichting naar de notaris gaan, maar het kan ook later nog gebeuren. Bijvoorbeeld als men eerst meer zekerheid over voortbestaan en functioneren van het koor wil hebben.
Zolang de oprichting en het bestuur van de vereniging niet bij de notaris is vastgelegd, heeft de vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. Zo'n vereniging heeft dan wel rechtspersoonlijkheid, maar is toch in haar rechten beperkt. Zij kan geen onroerend goed in eigendom verkrijgen (een eigen gebouw op naam van de vereniging is dus onmogelijk) en ze kan ook geen erfgenaam zijn. Dit laatste geldt overigens niet voor legaten, die wel door de vereniging aanvaard mogen worden.

Een belangrijk gevolg van de beperkte rechtsbevoegdheid is verder dat de bestuursleden, die voor de vereniging naar buiten optreden en de vereniging daarbij binden, altijd ieder persoonlijk naast de vereniging aansprakelijk zijn. Deze zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid moet niet worden onderschat, zeker niet als het om langlopende overeenkomsten of grote bedragen gaat. Als de vereniging op een gegeven moment een overeenkomst niet kan of wil nakomen, kan de wederpartij degene die de overeenkomst gesloten heeft voor het gehele bedrag aanspreken. Bestuurders van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid lopen dit risico in principe niet.
 

Notariële akte
Alleen al hierom is het verstandiger om bij de notaris een akte te laten opmaken, ook al zijn daar dan zekere kosten aan verbonden. Overigens is dit een eenmalige uitgave, die op een gemiddelde van ca. € 500,-- geschat kan worden. Voor een kleine vereniging toch best een behoorlijk bedrag. In bepaalde gevallen worden verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid bovendien achtergesteld bij die met volledige rechtsbevoegdheid. Ook bij het toekennen van subsidies bestaat die kans, omdat de overheid een zekere garantie voor het bestaan van een vereniging en haar continuïteit zal willen hebben. Daartoe zijn op z'n minst statuten, een huishoudelijk reglement en een opgave van de bestuurssamenstelling vereist. Vastlegging van de statuten in een door de notaris op te maken akte, geeft de zekerheid dat aan alle wettelijke vereisten betreffende de organisatie van de vereniging voldaan is. Vandaar dat de wenselijkheid van oprichting bij notariële akte, waardoor iedere vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgt, sterk bepleit kan worden.

Afspraken tarief
De KCZB heeft met een notaris te Voorschoten een afspraak gemaakt over een tarief, dat wordt gehanteerd voor het passeren van statuten die conform het model van de KCZB zijn. Er kunnen veranderingen binnen de standaardtekst worden aangebracht. Zijn het heel veel wijzigingen en wordt de concept tekst op veel punten veranderd dan kan de notaris bepalen dat de akte niet voor het afgesproken bedrag kan worden gepasseerd. Daarover brengt de notaris u van te voren op de hoogte.

Bij het passeren van de statuten is het niet noodzakelijk dat het bestuur persoonlijk aanwezig is. Door middel van een volmacht, die ook door de notaris wordt gemaakt, kunt u aangeven dat een ander namens u de akte kan tekenen. Dat kan bijvoorbeeld iemand van de KCZB zijn. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat uw koor wordt ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Hier wordt de bevoegdheid van de bestuursleden die in de notariële akte is verwoord, gedeponeerd. Bij de Kamer van Koophandel is, voor een ieder die dat wil, in te zien wie namens uw vereniging verplichtingen mag aangaan.

Het tarief dat onze notaris voor het passeren van de akte rekent is € 335,-- (incl. 21% BTW) all-in. Indien u over dit onderwerp nadere informatie wenst, hoe gehandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen met Adri Zandbergen, T. 071-560 55 53 (09.00 - 12.30 uur) of via e-mail

 

 

  
Avilant Design | Copyright 2012 KCZB